.
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398.

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر است

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر است

میزان تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

سابقه کار
ورودی نامعتبر است

نام شرکت ،مدت زمان همکاری و عنوان شغلی خود را به صورت کامل وارد نمایید

تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

توانایی انجام مکالمه انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر است

تمایل به همکاری بصورت :(*)
ورودی نامعتبر است

میزان حقوق پیشنهادی(*)
ورودی نامعتبر است

میزان حقوق پیشنهادی را به تومان وارد کنید

لطفا عبارت را دقیق وارد نمایید(*)
لطفا عبارت را دقیق وارد نمایید
ورودی نامعتبر است